Ajouter une diapo

Ajouter une diapo

Faites Insertion / Diapo

ou cliquez sur l’icône Diapo.


Dupliquer une diapo

Faites Insertion / Dupliquer la diapo

ou cliquez sur l’icône Dupliquer la diapo.